PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-PCDBVĐHHC

Vĩnh Hưng, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 04/02/2020 của UBND huyện Bình Giangvề việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của bộ phận y tế trường học và khả năng cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo trường THCS Vĩnh Tuy về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Đình Hưng, Q. Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Bà Phạm Thị Hà, Tổ trưởng tổ KHTN, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên: Gồm các ông bà: (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ phận, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn xã và nhà trường.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ phận nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ, đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 05/02/2020 của UBND huyện Bình Giangvề việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các bộ phận và các cơ quan có liên quan thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện.

3. Hàng ngày báo cáo Hiệu trưởng, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước UBND huyện và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo sử dụng trong ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Ban chỉ đạo huyện Bình Giang;
  • Ban chỉ đạo xã Vĩnh Tuy;
  • Các thành viên BCĐ trường;
  • Lưu VT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Đình Hưng

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh trong BCĐ

1

Phạm Thị Nguyệt

CTCĐ, GVCN lớp 8A

Thành viên

2

Vũ Thị Thanh

Tổ trưởng tổ VP,

 PT y tế

Thành viên

3

Vũ Thị Trang

 Thư viện, PT y tế

Thành viên

4

Nguyễn Thị Cần

Giáo viên,  PT y tế

Thành viên

5

Phạm Thị Tuy

Kế toán

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thoa (Sử)

Tổ phó tổ KHXH

Thành viên

7

Nguyễn Thị Thoa (Văn)

Trưởng ban TTND

Thành viên

8

Trần Thị Phương

Tổ trưởng tổ KHXH, GVCN lớp 9B

Thành viên

9

Vũ Đăng Mậu

Tổ phó tổ KHTN, GVCN lớp 9A

Thành viên

10

Nguyễn Thị Hương

GVCN lớp 7A

Thành viên

11

Phạm Thị Thu Thủy

GVCN lớp 7B

Thành viên

12

Vũ Thị Sáu

GVCN lớp 6A

Thành viên

13

Nguyễn Đức Truyền

GVCN lớp 6B

Thành viên

 

TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

BAN CHỈ ĐẠO PCDBVĐHHC

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

Stt

Họ và tên

Chức danh trong BCĐ

Nhiệm vụ

1

Phạm Đình Hưng

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2

Phạm Thị Hà

Phó Trưởng ban TT

Giúp việc cho TB

3

Vũ Thị Thanh

Thành viên

Phụ trách về công tác chuyên môn y tế

4

Nguyễn Thị Thoa (Văn)

Thành viên

Thư ký

5

Phạm Thị Tuy

Thành viên

Phụ trách tài chính

6

Vũ Thị Trang

Thành viên

Phụ trách khối 6

7

Nguyễn Thị Thoa (Sử)

Thành viên

Phụ trách khối 7

8

Phạm Thị Nguyệt

Thành viên

Phụ trách khối 8 (lớp 8A)

9

Nguyễn Thị Cần

Thành viên

Phụ trách khối 9

10

Trần Thị Phương

Thành viên

Phụ trách lớp 9B

11

Vũ Đăng Mậu

Thành viên

Phụ trách lớp 9A

12

Nguyễn Thị Hương

Thành viên

Phụ trách lớp 7A

13

Phạm Thị Thu Thủy

Thành viên

Phụ trách lớp 7B

14

Vũ Thị Sáu

Thành viên

Phụ trách lớp 6A

15

Nguyễn Đức Truyền

Thành viên

Phụ trách lớp 6B

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Sở Y tế Hải Dương quy định một số việc cần làm đối với giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ngay tại nhà và khi đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 46 phút - Ngày 12 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Phân công giáo viên - nhân viên trực trường phòng dịch bệnh corona từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 32 phút - Ngày 9 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Ban giám hiệu trường THCS Vĩnh Tuy phân công cán bộ - giáo viên phụ trách công tác y tế trường học trực trường phòng chống dịch bệnh corona từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 28 phút - Ngày 9 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 04/02/2020 của UBND huyện Bình Giang về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của ... Cập nhật lúc : 10 giờ 44 phút - Ngày 6 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 04/02/2020 của UBND huyện Bình Giang về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của ... Cập nhật lúc : 10 giờ 39 phút - Ngày 6 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Kế hoạch về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2020 ... Cập nhật lúc : 23 giờ 22 phút - Ngày 31 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang ... Cập nhật lúc : 23 giờ 17 phút - Ngày 31 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban thường vụ huyện đoàn . Được sự nhất trí của BCH Đoàn xã Vĩnh Tuy, cấu ủy chi bộ, BGH nhà trường, hôm nay, Chi đoàn trường THCS Vĩnh Tuy tổ chức lễ kết ... Cập nhật lúc : 9 giờ 8 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Hiến máu cứu người giờ đây không phải là một hành dộng xa lạ đối với mỗi người dân Việt Nam. Bởi hàng năm, các tổ chức nhân đạo đã triển khai Chiến dịch Hiến máu tình nguyện, kêu gọi người ... Cập nhật lúc : 9 giờ 32 phút - Ngày 11 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Bảy bước tới mùa hè là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh, Câu chuyện về một mùa hè ngọt ngào, những trò chơi nghịch ngợm và bâng khuâng tình cảm tuổi mới lớn. Chỉ vậy thôi nhưng chứng tỏ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 6 phút - Ngày 11 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
12345