PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:16:31 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Nguyễn Thị San20:15:19 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_sinh/nhap_diem.aspx
3Nguyễn Thị San20:15:11 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
4Khách vãng lai20:15:02 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai20:09:57 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
6Khách vãng lai20:02:54 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai19:46:59 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai19:41:14 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10606
9Khách vãng lai19:39:35 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9288
10Khách vãng lai19:29:15 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai19:20:17 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9295
12Khách vãng lai19:12:47 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai19:08:16 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
14Khách vãng lai18:36:17 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai18:24:19 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
16Khách vãng lai18:19:15 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai18:13:53 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai17:45:45 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai17:39:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11508
20Khách vãng lai17:27:46 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai17:25:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
22Khách vãng lai17:18:58 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00162
23Khách vãng lai16:52:10 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9288
24Khách vãng lai16:41:46 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01522
25Khách vãng lai16:38:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
26Khách vãng lai16:38:27 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9280
27Khách vãng lai16:38:27 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9296
28Khách vãng lai16:27:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9294
29Vũ Thị Khánh Trang15:40:50 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
30Khách vãng lai15:40:40 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
31Khách vãng lai15:39:31 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6923
32Nguyễn Thị Thoa.15:12:00 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_su/nhap_diem.aspx
33Nguyễn Thị Thoa.15:11:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
34Khách vãng lai15:11:25 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai15:11:19 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai14:54:13 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
37Khách vãng lai14:45:48 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=449
38Khách vãng lai13:58:22 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login.aspx
39Khách vãng lai13:30:49 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9276
40Khách vãng lai13:08:52 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8583
41Khách vãng lai13:04:43 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
42Khách vãng lai12:47:22 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai12:41:48 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai12:33:30 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
45Khách vãng lai12:27:33 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
46Khách vãng lai11:55:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9293
47Khách vãng lai11:40:45 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9281
48Khách vãng lai11:27:48 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11150
49Khách vãng lai10:58:15 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai10:52:38 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
51Khách vãng lai10:47:09 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
52Khách vãng lai10:43:25 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
53Khách vãng lai10:42:47 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
54Khách vãng lai10:34:41 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00171
55Khách vãng lai10:24:24 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11504
56Khách vãng lai10:13:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
57Khách vãng lai10:06:36 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00434
58Khách vãng lai09:57:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai09:43:56 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
60Khách vãng lai09:35:46 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
61Khách vãng lai09:29:22 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11503
62Khách vãng lai09:27:56 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9298
63Khách vãng lai09:04:34 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
64Vũ Thị Khánh Trang08:59:40 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
65Vũ Thị Khánh Trang08:59:37 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
66Vũ Thị Khánh Trang08:59:30 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
67Khách vãng lai08:59:26 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
68Khách vãng lai08:48:00 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai08:42:43 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai08:42:24 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
71Khách vãng lai08:19:42 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00170
72Vũ Thị Khánh Trang08:04:57 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
73Vũ Thị Khánh Trang08:04:53 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
74Vũ Thị Khánh Trang08:01:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
75Khách vãng lai08:00:57 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
76Khách vãng lai07:59:49 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
77Khách vãng lai07:12:01 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Vũ Tất Thi06:53:19 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9369
79Vũ Tất Thi06:38:45 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
80Vũ Tất Thi06:37:36 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
81Vũ Tất Thi06:37:31 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Vũ Tất Thi06:37:08 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
83Vũ Tất Thi06:36:05 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
84Vũ Tất Thi06:35:30 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
85Vũ Tất Thi06:35:06 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
86Vũ Tất Thi06:35:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
87Vũ Tất Thi06:34:58 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Vũ Tất Thi06:33:46 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
89Khách vãng lai06:33:28 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Vũ Tất Thi06:32:20 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
91Vũ Tất Thi06:31:43 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
92Vũ Tất Thi06:31:25 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
93Khách vãng lai06:30:45 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai06:30:04 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Khách vãng lai06:29:45 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
96Khách vãng lai06:23:57 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
97Khách vãng lai06:05:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00430
98Khách vãng lai05:52:06 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
99Khách vãng lai05:49:08 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
100Khách vãng lai05:42:30 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
101Khách vãng lai05:36:47 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9299
102Khách vãng lai05:25:52 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9294
103Khách vãng lai05:14:42 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
104Khách vãng lai05:05:00 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
105Khách vãng lai04:58:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
106Khách vãng lai04:57:51 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
107Khách vãng lai04:56:35 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai04:37:16 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9294
109Khách vãng lai03:58:00 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=392
110Khách vãng lai03:42:04 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11505
111Khách vãng lai03:41:04 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
112Khách vãng lai03:36:26 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
113Khách vãng lai03:31:04 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai03:29:04 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11148
115Khách vãng lai03:23:14 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai03:18:48 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
117Khách vãng lai03:18:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11510
118Khách vãng lai02:45:15 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
119Khách vãng lai02:38:15 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
120Khách vãng lai02:30:46 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
121Khách vãng lai02:13:40 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
122Khách vãng lai02:03:07 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
123Khách vãng lai01:51:03 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
124Khách vãng lai01:29:15 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
125Khách vãng lai01:01:28 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
126Khách vãng lai00:58:05 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
127Khách vãng lai00:53:45 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
128Khách vãng lai00:41:59 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
129Khách vãng lai00:41:09 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
130Khách vãng lai00:37:30 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9281
131Khách vãng lai00:35:59 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
132Khách vãng lai00:03:01 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00170
10 12 2018