PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
Công nghệ11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
17| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
18| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
19| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
20| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
21| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Địa lí23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
28| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
29| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
30| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Gdcd35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Hóa học47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Lịch sử52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Mĩ thuật64| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
65| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
66| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
67| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
68| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
69| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
70| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
71| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Ngoại ngữ76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
77| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
78| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
79| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
80| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Ngữ văn84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Sinh học96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
104| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
105| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
106| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
107| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Thể dục108| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
109| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
110| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
111| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
112| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
113| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
114| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
115| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
116| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
117| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
118| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
119| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Toán120| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A35000000000000000001400015h40'07/10/2020
121| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
122| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
123| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
124| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
125| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
126| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
127| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A230000000000000000092008h17'20/04/2021
128| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
129| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
130| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
131| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Vật lí132| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
133| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
134| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
135| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
136| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
137| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
138| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
139| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
140| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
141| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
142| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
143| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra